วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • คืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ
  • ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตชนบทและในชุมชน
  • ให้คนในชุมชนได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น เพื่อลดการใช้ยารักษาโรค

พันธกิจ

  • เพื่อสร้างระบบห่วงโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ชนบทและช่วยให้คนเมืองมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลง
  • เพื่อลดการทำลายและเผาพื้นที่เพาะปลูกในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ โดยการเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรท้องถิ่น
  • เพื่อเป็นผู้นำการผลิตของตลาดถั่วดาวอินคาในภูมิภาคเอเชีย และทำให้ถั่วดาวอินคาเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของประเทศไทย